Paaskerk zoekt predikant en pionier

PAASKERK ZOEKT PREDIKANT EN PIONIER

 De Paaskerk Baarn is een open, gastvrije en ruimdenkende geloofsgemeenschap, behorende tot de PKN. Wij onderscheiden ons door vernieuwende vieringsconcepten en door de verbinding aan te gaan met mensen die op zoek zijn naar zingeving en omzien naar elkaar, kerkelijk en niet-kerkelijk.

Zondagse vieringen bieden ruimte voor inspiratie, geloofsverdieping, stilte en ontmoeting. Ook activiteiten op andere momenten, binnen en buiten het kerkgebouw, vinden wij belangrijk. Zin in Baarn, platform voor zingeving en spiritualiteit, in 2017 gestart door de Paaskerk, zoekt de mensen juist op, op plekken buiten de kerk. De pionier die wij zoeken, zal daarbij ook een belangrijke rol gaan spelen.

De Paaskerk wil, ook in de toekomst, een vitale geloofsgemeenschap zijn, met oog voor het veranderingsproces waarin kerk en samenleving zich bevinden.

Naast de huidige predikant (0,7 fte) zoeken wij:

 

een predikant voor 0,4 fte (in vaste dienst)

een pionier voor 0,2 fte (aanstelling voor 1 jaar, met mogelijkheid van verlenging tot 3 jaar)

 

Wij bieden:

-          een actieve kerkelijke gemeenschap, met tal van vrijwilligers op het gebied van de kerkelijke vieringen (musici, zangers, cantorij), Pastoraat, Diaconaat, Jeugd en jongeren, Vorming en toerusting, Organisatie en beleid;

-          een cantor, onder wiens bezielende leiding zang en muziek een belangrijk deel uitmaken van de vieringen;

-          goede praktische samenwerking met de andere geloofsgemeenschappen in Baarn, binnen PKN, RvK Baarn, en in de contacten met de diverse pastores;

-          veel ruimte om nieuwe wegen in te slaan, om vormen te zoeken voor geloven en vieren, die de mensen van nu inspireren;

-          geen pastorie, maar wel een werk- en ontvangstruimte in de kerk.

 

 Wij zoeken:

Een predikant die

 •        de kunst van het verbinden verstaat: geloof met de praktijk van het leven; mensen met hun bronnen en met elkaar; vrijwilligers met professionals zoals collega pastor(es), cantor en anderen;
 •           een herder en leraar kan en wil zijn, pastoraal, inspirerend, betrouwbaar en communicatief;
 •           hart heeft voor liturgie en gevoel voor taal;
 •           ook creatief en innovatief kan meedenken over kerk-zijn in deze tijd;
 •           actief meewerkt aan ons veranderingsproces, samen met de huidige predikant en de nieuw te benoemen pionier.

 

Wij zoeken:

Een pionier (theoloog, HBO, WO) die

 •           affiniteit heeft met pionierswerk: herbezinning op kerk-zijn, nieuwe antwoorden zoeken, een ander, aanvullend en vernieuwend aanbod ontwikkelen, voor mensen binnen en buiten de kerk die zoeken naar zingeving;
 •           ervaring heeft in het ontwikkelen van dergelijke verbindende spirituele activiteiten;
 •           de kennis en de kunde heeft om op een creatieve en positieve manier publiciteit te genereren;
 •           samen met de huidige en de nieuw te benoemen predikant vorm geeft aan ons veranderingsproces.

 

Combinatie mogelijk:

Beide functies, predikant 0,4 fte en pionier 0,2 fte, kunnen ook door één persoon worden vervuld.

 

Meer informatie:

Op de website van de Paaskerk, www.paaskerk.nl, vindt u een uitgebreide profielschets van beide functies, alsmede meer informatie over de Paaskerk. Zie ook www.zininbaarn.nl.

U kunt ook meer informatie inwinnen bij de voorzitter van de beroepingscommissie, mw. Deanne Lassche, tel. 035 – 6668103; e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., of bij het secretariaat van de commissie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Daar kunt u ook een online informatiepakket aanvragen.

 

Sollicitatie:

U wordt van harte uitgenodigd uw sollicitatie met CV te mailen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Reageren kan tot 1 november a.s.

 

Profielschets van een pastor voor de Paaskerk Baarn (in het ambt van predikant PKN) en van een pionier

 

1. De Paaskerk

 

Kenschets van de Paaskerk 

De Paaskerk wil gemeente van Christus zijn in deze tijd: gastvrij, betrokken, authentiek, blijvend in beweging. We willen de ruimte creëren en voorwaarden scheppen waar mensen, passend bij de fase van hun leven, gevoed worden in hun geloofsvertrouwen en op adem kunnen komen. Wij willen een ontmoetingsplaats zijn voor jong en oud. Levend van de Geest van God die ons ruimte geeft en aan elkaar verbindt. Die ons inspireert tot een opnieuw verstaan van de Schriften, dienstbaar aan de samenleving en aan elkaar.

De Paaskerk in het kort

 •           Een open, gastvrije en ruimdenkende geloofsgemeenschap waar de zondagse vieringen een belangrijk moment vormen van inspiratie, geloofsverdieping en ontmoeting.  
 •            In de liturgie van de Paaskerk spelen zang en muziek een belangrijke rol. We zingen uit het Nieuwe Liedboek voor de kerken en veel liederen van Huub Oosterhuis en het Dominicus muziekfonds. Dit alles onder de bezielende begeleiding van onze cantor.
 • De Paaskerk is ‘Zin in Baarn’ gestart met activiteiten bedoeld voor mensen die zoeken naar zingeving. Met ‘Zin in Baarn’ wil de Paaskerk van betekenis zijn voor de brede context waarin wij bestaan: voor mensen met of zonder kerkelijke binding, met behoefte aan inspiratie, verdieping, ontmoeting rond levensvragen en zingeving.    
 • De Paaskerk is met PaasBest een proces gestart gericht op de vraag: Hoe kunnen wij, ook in de toekomst, een gezonde geloofsgemeenschap zijn? De werkgroep heeft als primaire taak: herinrichting en herbestemming van de gebouwen.
 • Aantal leden: 1060  
 •  Kerkbezoek per zondag gemiddeld: 200
 • Staat open voor oecumene in de vorm van gezamenlijke diensten met RKK (o.a. vriendschapsvieringen met de Maria Koningin gemeenschap) 
 •           Is lid van de Raad van Kerken Baarn
 •           De Paaskerk is een Groene Kerk.

 

 2. De Pastor

 

Werkpercentage

 40% naast de huidige predikant met aanstelling van 70%

 

Achtergrond kandidaat

-          Academisch theologisch geschoold

-          Verstaat de kunst van verbinden: geloof en leven; mensen met hun bronnen en met elkaar.   

-          Iemand die de kerkgemeente mee neemt in zijn/haar zoektocht naar betekenis van Bijbelse verhalen in relatie tot het eigen levensverhaal.

-          Kan en wil graag samenwerken, met collega pastor, cantor en vrijwilligers van de Paaskerk.

Persoonlijke kenschets

 •           Communicatief
 •           Collegiaal
 •           Inspirerend
 •           Pastoraal
 •           Verbindend
 •           Pioniersgeest
 •           Betrouwbaar in woord en gebaar
 •           Creatief/innovatief in denken over wijzen van kerk-zijn in deze tijd
 •           Respectvol
 •           Benaderbaar

Woonlocatie

Kerk heeft geen pastorie. Er is een ontvangst- en werkruimte in de kerk.

  

De pastor en zijn/ haar specifieke kerntaken (aandachtsgebieden te verdelen in onderling overleg met huidige predikant)

 

Vieringen

We zoeken iemand met hart voor liturgie en gevoel voor taal.

Met een open houding en bereid samen te werken met collega predikant, cantor, cantorij en gemeenteleden in de voorbereiding van vieringen.

Wij zien de Bijbelse verhalen als expressie van levenservaringen van mensen die met God op weg zijn.

De naam van God laten we zo klinken dat er verbinding ontstaat vanuit de Bijbelse traditie met de viergemeenschap van mensen nu. 

De keuze voor zulk gebruik schept ruimte om te groeien in leven en samenleven.

Pastoraat

Vorm en inhoud geven aan ontmoeting met de ander.

Een luisterend oor, feeling voor wat er leeft binnen de gemeente.

Creatieve invulling geven aan het pastoraat onder ouderen.

Gezien de deeltijdaanstelling zwaartepunt op crisispastoraat en rond afscheid en rouw.

Organisatie en beleid

Denkt actief mee met de ontwikkeling en uitwerking van de plannen van PaasBest inzake kerk en bijgebouwen.

 Denkt mee in proces van vernieuwing van onze organisatiestructuur.   

Jeugd en jongeren

Kinderen hebben een centrale plek in de gemeente. In en rond vieringen betrekken we kinderen en hun ouders/ verzorgers. O.a. door Kerk op Schoot, Kliederkerk, overstapviering, school/kerkdiensten, jeugddiensten, Provider catechese, diverse jeugdactiviteiten en gesprekskringen.

Predikant heeft hierin een belangrijke rol: organiseert mee, initieert, motiveert, delegeert.  

Er is een goed team van vrijwilligers om mee samen te werken. Samen zoeken naar   verbinding met kinderen, jongeren en hun ouders. Het vraagt een open mind en interesse in de leefwereld van jongeren in deze tijd. 

Vorming en toerusting

Initiatieven nemen om nieuwe actuele theologische/ maatschappelijke thema’s aan de orde te stellen binnen gesprekskringen. Structureel zoals de Thomaskring of incidenteel op avond of zondagmiddag.

Diaconaat

Diaconaat krijgt op dit moment vorm in de diaconale kerntaken in de eredienst en door in te gaan op individuele hulpvragen vanuit de gemeente of daarbuiten.

We zijn bezig met de vraag: hoe kunnen en willen wij Diaconaat (meer) inhoud geven? Diaconaat als ontmoeting, dienstbaarheid aan de samenleving. Hoe kunnen we ons diaconaal bewustzijn versterken?

ZIN in Baarn

Initiatiefrijk om vanuit het platform van zingeving en spiritualiteit een aanvullend en vernieuwend aanbod van activiteiten op te zetten (lezingen, maaltijden, films, Preek van de Leek). Activiteiten gericht op zinzoekende mensen.

 

3. Pionier

 

 Werkpercentage

20%, naast de te beroepen pastor met aanstelling van 40% en naast de huidige predikant met aanstelling van 70%

Aanstelling

De aanstelling is voor 1 jaar, met uitzicht op verlenging tot 3 jaar.

Waarom een pionier

Veel mensen beleven geloof en spiritualiteit buiten de gebaande (kerkelijke) wegen. Maar ook binnen de kerk, de Paaskerk, is behoefte aan herbezinning op kerk-zijn zoals het was en is. Zo zoeken jonge en oudere mensen binnen en buiten de kerk naar zingeving en willen zij betekenis geven aan hun leven, vanuit spirituele en levensbeschouwelijke bronnen.

Dat vraagt om nieuwe antwoorden, om een ander, aanvullend en vernieuwend aanbod.

Met Zin in Baarn is daarmee in 2017 een begin gemaakt. In pop-upwinkels, theater en horecagelegenheden ontstonden activiteiten die uitnodigend waren voor een breder publiek.  De eerste ervaringen geven hoop voor de toekomst en vragen om voortzetting en uitbreiding.

Achtergrond kandidaat

           Theoloog, HBO, WO

 •           Affiniteit met pionierswerk
 •           Ervaring in het ontwikkelen van vernieuwende verbindende spirituele activiteiten
 •           Ervaring in het deelnemen aan multidisciplinaire overlegstructuren en – vormen
 •           Kennis van en ervaring met methoden en middelen om op creatieve en positieve wijze publiciteit te genereren.
 •           Kan gemeenschapsvormen en initiatieven ontwikkelen ten behoeve van nieuwe doelgroepen
 •           Kan en wil graag samenwerken, met collega pastor en vrijwilligers van de Paaskerk.

Persoonlijke kenschets

 •           Pioniersgeest
 •           Initiërend
 •           Creatief
 •           Innovatief
 •           Netwerker
 •           Verbindend
 •           Inspirerend
 •           Communicatief
 •           Collegiaal

 

4. Combinatie van functies

  

Combinatie van functies

De vacatures voor pastor, predikant 0,4 fte (voor onbepaalde tijd) en pionier 0,2 fte (voor drie jaar), kunnen door één persoon worden vervuld.