ANBI

A. Algemene gegevens Paaskerk PKN te Baarn

Statutaire Naam:

Gereformeerde Kerk van Baarn

Aanschrijfnaam:

Paaskerk PKN

Telefoonnummer:

035-5426920

RSIN/Fiscaal nummer:

002704936

KvK nummer:

31017616

Website adres:

www.paaskerk.nl

E-mail:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Adres:

Oude Utrechtseweg 4/A

Postcode:

3743 KN

Plaats:

Baarn

 

De Gereformeerde Kerk van Baarn (de Paaskerk) is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). In de Kerkorde van de Protestantse Kerk staat dit in Ordinantie 2 artikel 1 omschreven als “een Gemeente is de gemeenschap die, geroepen tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en Sacramenten “. (Kerkorde Ordinantie 1 artikel 1 lid 1).

 

De Paaskerk wil een Gemeente van Christus zijn van deze tijd: gastvrij, betrokken, authentiek, blijvend in beweging. Wij willen ruimte creëren en voorwaarden scheppen waarbinnen mensen, passend bij de fase van hun leven, gevoed worden in hun geloofsvertrouwen en op adem kunnen komen. Wij willen een ontmoetingsplaats zijn voor jong en oud. Levend van de Geest van God, die ons ruimte geeft en aan elkaar verbindt, en die ons inspireert tot een opnieuw verstaan van de Schrift: dienstbaar aan de samenleving en aan elkaar.

 

Deze Gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 Boek 2 Burgerlijk Wetboek, en bezit daarmee rechtspersoonlijkheid. Dit is tevens vastgelegd in Ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de Kerkorde.

 

De Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent bestuur, financiën, toezicht en (tucht-)rechtspraak, zoals die gelden voor de Kerkleden, de Gemeenten en de overige onderdelen van deze Kerk. Deze Kerkorde is te vinden op de website van de landelijke Kerk: http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/Kerkorde/Paginas/Default.aspx

 

De Protestantse Kerk In Nederland is door de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI toegekend. Dat wil zeggen, dat de afzonderlijke Gemeenten en andere instellingen die tot dit Kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling.

Ook op de Paaskerk te Baarn is dit van toepassing.

 

B. Samenstelling bestuur.

 

De Gemeente wordt bestuurd door de Kerkeraad. Het dagelijks bestuur van de Kerkeraad wordt gevormd door het Moderamen, waarin zitting hebben de voorzitters van Kerkeraad, College van Kerkrentmeesters en de Beraadsgroep Diakonie, alsmede de Scriba en de beide predikanten.

In de Kerkeraad nemen verder plaats  de bevestigde ouderlingen en diakenen, de penningmeester, de vertegenwoordigers van het jeugdwerk en de vertegenwoordiging  in de Baarnse Raad van Kerken.

Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de Gemeente, met uitzondering van Diakonale aangelegenheden. Ook is het College van Kerkrentmeesters verantwoordelijk voor de medewerkers in dienst van de Gemeente. Het College bestaat momenteel uit slechts 5 leden, te weten een voorzitter a.i./penningmeester, een secretaris a.i./penningmeester/administrateur, een medewerker met als portefeuille gebouwbeheer benevens twee algemene leden. Vacante posities konden tot op heden niet worden ingevuld.

De Kerkeraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Zowel de Kerkeraad als het College van Kerkrentmeesters hebben, vanwege het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken, (Ordinantie 11, art. 3), tegenwoordig via het Financiële Rapportage- en Informatiesysteem FRIS.

 

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar Kerkstructuur, haar organisatie, haar Kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene Heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de Kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de Kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de Kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

 

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk is te vinden via de link:

Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland (pdf download).

 

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikanten van onze Gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst (kosters/beheerders) is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen zijn te vinden via de link:

Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

 

Leden van Kerkeraden, Colleges en Commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Slechts daadwerkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

De Kerkeraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het instandhouden van een levende Gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de Kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke Beraadsgroepen, waaronder het College van Kerkrentmeesters en de Beraadsgroep Diakonie. Zij waken over de financiële stabiliteit van de Gemeente en leggen via een Jaarverslag rekening en verantwoording af aan de Kerkeraad. Een uittreksel van enkele belangrijke activiteiten volgen hieronder.

1.       Richtinggevers: nadenken over de Paaskerk op middellange termijn, uitgaande van de visie en missie van de Paaskerk. Gekozen is voor de Paaskerk als

a.       Gastvrije Gemeente, waar alles gericht is op de ontvangst, de begeleiding en de zorg voor de gasten. Gastvrijheid zoekt een balans tussen vrij laten en hartelijk welkom heten. Gasten krijgen de ruimte, de Gemeente is beschikbaar.

b.      Gemeente met hart voor kinderen en jongeren, om naast de kinderen te staan en ouders te ondersteunen bij de (geloofs)opvoeding. Om zeer bewuste aandacht te besteden aan de jongeren en hen ruimte te bieden zichzelf te ontdekken en te ontwikkelen.

c.       Kloostergemeente. Een gemeenschap waar ruimte en tijd is voor de stilte, de ontmoeting, de inspiratie, de wandeling, het goede gesprek.

2.       De Commissie PaasBest heeft het jaar 2019 afgesloten met een informatiebijeenkomst voor de Paaskerkers over de laatste stand van zaken betreffende de planning rond de verbouwing van Het Brandpunt. De verkoop van de voormalige Kosterswoning is inmiddels een feit, en eind januari 2020 geëffectueerd. De verkoop van een deel van het Brandpuntterrein laat nog op zich wachten: er is veel tijd en energie gestoken in het zoeken naar een sociaal-maatschappelijke invulling, helaas zonder resultaat. Ook bij de instemming door de lokale overheid zijn er nog hobbels te nemen. Duidelijkheid is er wèl over het gedeelte achter de Kerk, dat in eigen bezit blijft.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk Kerkewerk (het Kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten verrichten hun werkzaamheden, Kerkdiensten worden gehouden en ook andere Kerkelijke activiteiten vinden met regelmaat plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van Baten en Lasten geeft via de kolom Begroting inzicht in de verwachte ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom Rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

In verband met de activiteiten rond PaasBest zullen de voorgenomen bestedingen voor het komende jaar sterk afwijken van die van het verslagjaar.

 

                                                                       Rekening      Begroting     Rekening

                                                                           2019              2019              2018

                    BATEN (€)

Bijdragen Gemeenteleden                        234.716         211.000         223.327

Opbrengsten uit bezittingen                      111.660            55.392           88.516

Opbrengsten subsudies en bijdragen                0                    0            6.390

Incidentele baten                                        284.701           35.000           71.729

 

Totaal baten                                    631.077         301.392         389.962

 

                    LASTEN (€)

Bestedingen Pastoraat                               100.492         111.027          112.802

Bestedingen Kerkdiensten              19.619             9.185           10.068

            Bestedingen overige organen                   16.823           18.419          16.975          

Lasten Kerkelijke gebouwen                       45.398           66.335           35.458

Lasten werknemers                        152.165         112.700          155.137

Lasten beheer en administratie                  25.322           20.080           20.732

Lasten overige eigendommen                    18.886             2.330             9.289

Incidentele lasten                                        235.209                                              

 

Totaal lasten                                               613.914         338.147        360.461

Resultaat                                                      17.163        - 38.684           29.501

 

Toelichting

De Paaskerk zorgt zelf voor de benodigde inkomsten voor haar activiteiten. Aan Kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans een bijdrage gevraagd voor het werk van de Paaskerk.

De Kerkelijke gemeente bezat aan onroerend goed de Paaskerk, het zalencentrum Het Brand-punt, de voormalige pastorie en de voormalige kosterswoning. De voormalige kosterswoning is inmiddels verkocht en het Brandpunt gesloten. De voormalige pastorie is nog voor onbepaalde tijd verhuurd. De opbrengsten van het onroerend goed worden aangewend voor het werk van de Gemeente. De Paaskerk ontvangt ten behoeve van haar activiteiten geen subsidie.

Een groot deel van de inkomsten moet worden besteed aan het Pastoraat, in de vorm van de traktementen voor Predikanten en Cantor, en aan de organisatie van Kerkelijke activiteiten. De overblijvende inkomsten zijn nodig voor de instandhouding van het bezit (onderhoud, energie, belastingen, verzekeringen etc.) en voor de verplichte afdrachten aan de landelijke organisatie van de Protestantse Kerk in Nederland. De personeels- en beheerkosten van Het Brandpunt worden voorlopig uit eigen middelen bestreden.

Onder kosten van beheer vallen tevens de kosten voor administratie en beheer van de Kerkelijke bezittingen.

I. Algemene gegevens Diaconie Paaskerk Baarn

Statutaire Naam:

Gereformeerde Kerk van Baarn

Aanschrijfnaam:

Diaconie van de Paaskerk te Baarn

Telefoonnummer:

035-5426920

RSIN/Fiscaal nummer:

824121247

Website adres:

www.paaskerk.nl

E-mail:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Adres:

Oude Utrechtseweg 4a

Postcode:

3743 KN

Plaats:

Baarn

 

 

De Diaconie maakt onderdeel uit van de Paaskerk te Baarn.

Activiteiten waar de Diaconie verantwoordelijk voor is:

• rijrooster chauffeurs voor gemeenteleden, die vervoer nodig hebben

• bloemenfonds voor wekelijkse bloemengroet aan gemeentelid ( voorgedragen door COZ)

• contacten met Zending & Werelddiaconaat, Baarnse Raad van Kerken en de zieken- en bejaardenzorg van de Paaskerk te Baarn

• organiseren van de kerkradio

• acties t.b.v. de Voedselbank

J. Samenstelling bestuur.

De beraadsgroep Diaconie bestaat uit circa 5 diakenen, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester.

K. Doelstelling/visie.

De beraadsgroep Diaconie wil een bijdrage leveren aan het welzijn van de samenleving en waarborgen dat mensen niet buiten gesloten worden. In het afgelopen jaar hebben we dat, dankzij giften, verschillende keren mogen waarmaken. We hebben met succes hulp kunnen bieden aan uitgeprocedeerde asielzoekers en diverse gemeenteleden kunnen ondersteunen.

De diaken is de “spin in het sociale web”, binnen en buiten de Paaskerk. Hij/zij vangt de noodsignalen op. Hulp bij persoonlijke materiële zorg wordt door de Diaconie graag geboden. De drempel om hulp te vragen is echter voor veel mensen te hoog. Het komt bijvoorbeeld regelmatig voor, ook in Baarn, dat de sociale zorg van de overheid onvoldoende of niet mogelijk is. In dat geval is het goed om een beroep op de Diaconie te kunnen doen.

Weet u iemand in uw omgeving die een steentje in de rug verdient? Laat het ons weten!

U kunt rekenen op discrete en vertrouwelijke behandeling. Praktische of financiële steun kan o.a. in de vorm van een lening worden gegeven. Maar soms is advies of het op weg helpen al voldoende, bijvoorbeeld door gerichte verwijzing naar instanties of hulp te bieden bij het invullen van formulieren. De laatste jaren is duidelijk meer vraag naar financiële ondersteuning merkbaar en de verwachting is dat dit de komende jaren zal toenemen.

L. Beleidsplan.

Zorgen voor hen die zorgen


M. Beloningsbeleid.

De diakenen ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.


N. Verslag Activiteiten.

De belangrijkste activiteiten van de Diaconie in 2017 waren:

* hulp bieden aan mensen, die dat nodig hebben, binnen en buiten de gemeente.

* het bevorderen van diaconaal bewustzijn.

* zorg dragen voor een goed verloop bij de viering van Schrift en Tafel in de Paaskerk.

* het bepalen van (doel)collectes en daarmee bijdragen aan landelijke doelen.

* tijdens de erediensten collecteren.

* aan het eind van het kerkelijk jaar bloemen brengen naar de directe nabestaanden van

gemeenteleden die zijn overleden en in wiens huis een lege plek is ontstaan.

 

O. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

I. Resultatenoverzicht voor ANBI-publicatie

 

Begroting

2019

Rekening

2019

Rekening

2018

Baten

 

 

 

Opbrengsten uit bezittingen

176

177

176

Bijdragen gemeenteleden

9.000

14.744

13.550

Opbrengsten uit subsidies en bijdragen

-

-

-

Incidentele baten, onttrekkingen bestemmingsreserves

-

-

-

Totaal baten

9.176

14.921

13.726

Lasten

 

 

 

Bestedingen diaconaal pastoraat (predikant, kerkelijk

 

 

 

werkers)

-

-

-

Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en

 

 

 

wereldwijd)

6.150

12.061

5.785

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

1.400

1.608

1.306

Lasten overige diaconale eigendommen en

 

 

 

inventarissen

-

-

-

Salarissen en vergoedingen

-

-

-

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

1.450

1.494

1.534

Lasten overige eigendommen en inventarissen

-

-

-

Incidentele lasten, toevoegingen bestemmingsreserves

-

-

-

Totaal lasten

9.000

15.163

8.625

Resultaat verslagjaar

176

-242

5.101