ANBI

A. Algemene gegevens Paaskerk PKN te Baarn

Statutaire Naam:

Gereformeerde Kerk van Baarn

Aanschrijfnaam:

Paaskerk PKN

Telefoonnummer:

035-5426920

RSIN/Fiscaal nummer:

002704936

KvK nummer:

31017616

Website adres:

www.paaskerk.nl

E-mail:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Adres:

Oude Utrechtseweg 4/A

Postcode:

3743 KN

Plaats:

Baarn

 

De Gereformeerde Kerk van Baarn (de Paaskerk) is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). In de Kerkorde van de Protestantse Kerk staat dit in Ordinantie 2 artikel 1 omschreven als “een Gemeente is de gemeenschap die, geroepen tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en Sacramenten “. (Kerkorde Ordinantie 1 artikel 1 lid 1).

 

De Paaskerk wil een Gemeente van Christus zijn van deze tijd: gastvrij, betrokken, authentiek, blijvend in beweging. Wij willen ruimte creëren en voorwaarden scheppen waarbinnen mensen, passend bij de fase van hun leven, gevoed worden in hun geloofsvertrouwen en op adem kunnen komen. Wij willen een ontmoetingsplaats zijn voor jong en oud. Levend van de Geest van God, die ons ruimte geeft en aan elkaar verbindt, en die ons inspireert tot een opnieuw verstaan van de Schrift: dienstbaar aan de samenleving en aan elkaar.

 

Deze Gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 Boek 2 Burgerlijk Wetboek, en bezit daarmee rechtspersoonlijkheid. Dit is tevens vastgelegd in Ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de Kerkorde.

 

De Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent bestuur, financiën, toezicht en (tucht-)rechtspraak, zoals die gelden voor de Kerkleden, de Gemeenten en de overige onderdelen van deze Kerk. Deze Kerkorde is te vinden op de website van de landelijke Kerk: http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/Kerkorde/Paginas/Default.aspx

 

De Protestantse Kerk In Nederland is door de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI toegekend. Dat wil zeggen, dat de afzonderlijke Gemeenten en andere instellingen die tot dit Kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling.

Ook op de Paaskerk te Baarn is dit van toepassing.

 

B. Samenstelling bestuur.

 

De Gemeente wordt bestuurd door de Kerkeraad. Het dagelijks bestuur van de Kerkeraad wordt gevormd door het Moderamen, waarin zitting hebben de voorzitters van Kerkeraad, College van Kerkrentmeesters en de Beraadsgroep Diakonie, alsmede de Scriba en de beide predikanten.

In de Kerkeraad nemen verder plaats  de bevestigde ouderlingen en diakenen, de penningmeester, de vertegenwoordigers van het jeugdwerk en de vertegenwoordiging  in de Baarnse Raad van Kerken.

Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de Gemeente, met uitzondering van Diakonale aangelegenheden. Ook is het College van Kerkrentmeesters verantwoordelijk voor de medewerkers in dienst van de Gemeente. Het College bestaat momenteel uit slechts 5 leden, te weten een voorzitter a.i./penningmeester, een secretaris a.i./penningmeester/administrateur, een medewerker met als portefeuille gebouwbeheer benevens twee algemene leden. Vacante posities konden tot op heden niet worden ingevuld.

De Kerkeraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Zowel de Kerkeraad als het College van Kerkrentmeesters hebben, vanwege het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken, (Ordinantie 11, art. 3), tegenwoordig via het Financiële Rapportage- en Informatiesysteem FRIS.

 

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar Kerkstructuur, haar organisatie, haar Kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene Heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de Kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de Kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de Kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

 

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk is te vinden via de link:

Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland (pdf download).

 

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikanten van onze Gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst (kosters/beheerders) is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen zijn te vinden via de link:

Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

 

Leden van Kerkeraden, Colleges en Commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Slechts daadwerkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

De Kerkeraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het instandhouden van een levende Gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de Kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke Beraadsgroepen, waaronder het College van Kerkrentmeesters en de Beraadsgroep Diakonie. Zij waken over de financiële stabiliteit van de Gemeente en leggen via een Jaarverslag rekening en verantwoording af aan de Kerkeraad. Een uittreksel van enkele belangrijke activiteiten volgen hieronder.

1.       Richtinggevers: nadenken over de Paaskerk op middellange termijn, uitgaande van de visie en missie van de Paaskerk. Gekozen is voor de Paaskerk als

a.       Gastvrije Gemeente, waar alles gericht is op de ontvangst, de begeleiding en de zorg voor de gasten. Gastvrijheid zoekt een balans tussen vrij laten en hartelijk welkom heten. Gasten krijgen de ruimte, de Gemeente is beschikbaar.

b.      Gemeente met hart voor kinderen en jongeren, om naast de kinderen te staan en ouders te ondersteunen bij de (geloofs)opvoeding. Om zeer bewuste aandacht te besteden aan de jongeren en hen ruimte te bieden zichzelf te ontdekken en te ontwikkelen.

c.       Kloostergemeente. Een gemeenschap waar ruimte en tijd is voor de stilte, de ontmoeting, de inspiratie, de wandeling, het goede gesprek.

2.       De Commissie PaasBest heeft het jaar 2019 afgesloten met een informatiebijeenkomst voor de Paaskerkers over de laatste stand van zaken betreffende de planning rond de verbouwing van Het Brandpunt. De verkoop van de voormalige Kosterswoning is inmiddels een feit, en eind januari 2020 geëffectueerd. De verkoop van een deel van het Brandpuntterrein laat nog op zich wachten: er is veel tijd en energie gestoken in het zoeken naar een sociaal-maatschappelijke invulling, helaas zonder resultaat. Ook bij de instemming door de lokale overheid zijn er nog hobbels te nemen. Duidelijkheid is er wèl over het gedeelte achter de Kerk, dat in eigen bezit blijft.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk Kerkewerk (het Kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten verrichten hun werkzaamheden, Kerkdiensten worden gehouden en ook andere Kerkelijke activiteiten vinden met regelmaat plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van Baten en Lasten geeft via de kolom Begroting inzicht in de verwachte ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom Rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

In verband met de activiteiten rond PaasBest zullen de voorgenomen bestedingen voor het komende jaar sterk afwijken van die van het verslagjaar.

De navolgende bedragen zijn voorlopig, als gevolg van de Corona-crisis.

 

                                                           Rekening       Begroting      Rekening

                                                               2019                2019                2018

BATEN (€)

Bijdragen Gemeenteleden                 222.575           211.000           223.327

Opbrengsten uit bezittingen                 53.411             55.392             88.516

Opbrengsten collecten en bijdragen      8.036                      0               6.390

Opbrengsten Kerkelijk Centrum          39.363             35.000             71.729

 

Totaal baten                                      323.385           301.392           389.962

 

LASTEN (€)

Bestedingen Pastoraat                      100.492           111.027           112.802

Bestedingen Kerkdiensten                  11.583               9.185             10.068

            Bestedingen overige organen           16.823            18.419            16.975           

Lasten Kerkelijke gebouwen               50.389             66.335             35.458

Lasten werknemers                           152.165           112.700           155.137

Lasten beheer en administratie           22.970             20.080             20.732

Lasten overige eigendommen               2.352               2.330               9.289

 

Totaal lasten                                     356.783           340.076           360.461

Resultaat                                          - 33.398          - 38.684             29.501

 

Toelichting

De Paaskerk zorgt zelf voor de benodigde inkomsten voor haar activiteiten. Aan Kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans een bijdrage gevraagd voor het werk van de Paaskerk.

De Kerkelijke gemeente bezat aan onroerend goed de Paaskerk, het zalencentrum Het Brand-punt, de voormalige pastorie en de voormalige kosterswoning. De voormalige kosterswoning is inmiddels verkocht en het Brandpunt gesloten. De voormalige pastorie is nog voor onbepaalde tijd verhuurd. De opbrengsten van het onroerend goed worden aangewend voor het werk van de Gemeente. De Paaskerk ontvangt ten behoeve van haar activiteiten geen subsidie.

Een groot deel van de inkomsten moet worden besteed aan het Pastoraat, in de vorm van de traktementen voor Predikanten en Cantor, en aan de organisatie van Kerkelijke activiteiten. De overblijvende inkomsten zijn nodig voor de instandhouding van het bezit (onderhoud, energie, belastingen, verzekeringen etc.) en voor de verplichte afdrachten aan de landelijke organisatie van de Protestantse Kerk in Nederland. De personeels- en beheerkosten van Het Brandpunt worden voorlopig uit eigen middelen bestreden.

Onder kosten van beheer vallen tevens de kosten voor administratie en beheer van de Kerkelijke bezittingen.