ANBI

Onderstaand de gegevens van de Paaskerk (Gereformeerde Kerk) te Baarn (paragraaf  A t/m H) en de gegevens van de Diakonie van de Paaskerk te Baarn (paragraaf I t/m O)

 

A. Algemene gegevens Paaskerk Baarn

Statutaire Naam:

Gereformeerde Kerk van Baarn

Aanschrijfnaam:

Paaskerk PKN

Telefoonnummer:

035-5426920

RSIN/Fiscaal nummer:

002704936

KVK nummer

31017616

Website adres:

www.paaskerk.nl

E-mail:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Adres:

Oude Utrechtseweg 4a

Postcode:

3743 KN

Plaats:

Baarn

De Gereformeerde Kerk van Baarn (de Paaskerk)is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). In de Kerkorde van de Protestantse Kerk staat dit in Ordinantie 2 artikel 1 omschreven als “een Gemeente is de gemeenschap die, geroepen tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en Sacramenten “. (Ordinantie 1 artikel 1 lid 1 Kerkorde).

De Paaskerk wil Gemeente van Christus zijn in deze tijd: gastvrij, betrokken, authentiek, blijvend in beweging. We willen ruimte creëren en voorwaarden scheppen waar mensen, passend bij de fase van hun leven, gevoed worden in hun geloofsvertrouwen en op adem kunnen komen. Wij willen een ontmoetingsplaats zijn voor jong en oud. Levend van de Geest van God, die ons ruimte geeft en aan elkaar verbindt. Die ons inspireert tot een opnieuw verstaan van de Schriften, dienstbaar aan de samenleving en aan elkaar.

Deze Gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 Boek 2 Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de Kerkorde.

De Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent bestuur, financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak zoals die gelden voor de Kerkleden, de Gemeenten en andere onderdelen van deze Kerk. Deze Kerkorde is te vinden op de website van de landelijke Kerk: http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/Kerkorde/Paginas/Default.aspx

De Protestantse Kerk In Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke Gemeenten en andere instellingen die tot dit Kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Paaskerk te Baarn.

B. Samenstelling bestuur.

De Gemeente wordt bestuurd door de Kerkeraad. Het dagelijks bestuur van de Kerkeraad wordt gevormd door het Moderamen, waarin plaatshebben de voorzitters van de Kerkeraad, Beraadsgroep Kerkrentmeesters en Beraadsgroep Diakonie, de scriba en beide predikanten.

In de Kerkeraad nemen verder plaats  de bevestigde ouderlingen en diakenen, de penningmeester, de vertegenwoordigers van het jeugdwerk en de vertegenwoordiging  in de Baarnse Raad van Kerken.

Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de Gemeente, met uitzondering van Diakonale aangelegenheden. Ook is het College van Kerkrentmeesters verantwoordelijk voor de medewerkers in dienst van de Gemeente. Het College bestaat momenteel slechts uit 5 leden, te weten een voorzitter a.i./penningmeester, een penningmeester/administrateur, twee medewerkers met als portefeuille gebouwbeheer benevens een kandidaat-lid. Vacante posities konden tot op heden niet worden ingevuld.

De Kerkeraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Zowel de Kerkeraad als het College van Kerkrentmeesters hebben, vanwege het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de Kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de Kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de Kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:

Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant van onze Gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst (kosters/beheerders) is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:

Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van Kerkeraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Slechts werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

De Kerkeraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende Gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de Kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke Beraadsgroepen, waaronder het College van Kerkrentmeesters en de Beraadsgroep Diakonie. Zij waken over de financiële stabiliteit van de Gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de Kerkeraad. Een uittreksel van enkele belangrijke activiteiten treft u hieronder aan.

1.    Richtinggevers: nadenken over de Paaskerk op middellange termijn, uitgaande van de visie en missie van de Paaskerk. Gekozen is voor de Paaskerk als

a.    Gastvrije Gemeente, waar alles gericht is op de ontvangst, de begeleiding en de zorg voor de gasten. Gastvrijheid zoekt een balans tussen vrij laten en hartelijk welkom heten. Gasten krijgen de ruimte, de Gemeente is beschikbaar.

b.    Een Gemeente met hart voor kinderen en jongeren. Om naast de kinderen te staan en ouders te ondersteunen bij de (geloofs)opvoeding. Om zeer bewuste aandacht te besteden aan de jongeren en hen ruimte bieden zichzelf te ontdekken en te ontwikkelen.

c.     Kloostergemeente. Een gemeenschap waar ruimte en tijd is voor de stilte, de ontmoeting, de inspiratie, de wandeling, het goede gesprek.

2.    De Commissie Richtinggevers heeft tevens de contouren geschetst van een nieuwe organisatiestructuur. Kernwoorden hierbij zijn verbinden, leren en ontwikkelen, vieren en omzien naar elkaar.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk Kerkewerk (of Kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten verrichten hun werkzaamheden, Kerkdiensten worden gehouden en ook andere Kerkelijke activiteiten vinden met regelmaat plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van Baten en Lasten geeft via de kolom Begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom Rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

 

                                                           Rekening       Begroting      Rekening

                                                               2017                2017                2016

BATEN

Baten onroerende zaken                   87.703            108.118              88.286

Vrijwillige bijdragen                            189.424           188.267           195.038

Collecten en giften                               27.063             13.294              18.947

Saldo Buffet Het Brandpunt                 75.469             71.000              73.972

Saldo PaasPartout                                2.277               4.255                3.844

Rentebaten                                               -                   2.000                   116

Totaal baten                                      381.936           386.934           380.203

 

LASTEN

Lasten Kerkgebouw                             19.464             26.610             12.426

Lasten overige gebouwen                   22.758             31.986             27.281

Pastoraatskosten                              108.747           124.187           102.194

Kosten Kerkdiensten                             9.980             12.264               6.185

Afdrachten PKN Landelijk                    15.370             15.459             16.855

Salarissen en vergoedingen              158.594           163.329           162.409

Beheer & Administratie                        10.568             16.526             11.890

Betalingsverkeer & rentelasten             2.359               1.507                2.972

Toevoegingen aan fondsen                 25.000                   --               28.266

Overige baten & lasten                             412                   --                 2.238

Totaal lasten                                     373.252           391.868           372.716

Resultaat                                          +  8.684             - 4.934             + 7.487

 

Toelichting

De Paaskerk zorgt zelf voor de benodigde inkomsten voor haar activiteiten. Aan de Kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans een bijdrage gevraagd voor het werk van de Paaskerk.

De Kerkelijke gemeente bezit aan onroerend goed de Paaskerk, het zalencentrum Het Brand-punt, de voormalige pastorie en de voormalige kosterswoning. Beide woningen zijn voor onbepaalde tijd verhuurd. De opbrengsten van het onroerend goed worden aangewend voor het werk van de Gemeente. De Paaskerk ontvangt geen overheidssubsidies.

Een groot deel van de inkomsten moet worden besteed aan Pastoraat in de vorm van traktementen voor Predikanten en Cantor, en aan de organisatie van Kerkelijke activiteiten. De overblijvende inkomsten zijn nodig voor de instandhouding van het bezit (onderhoud, energie, belastingen, verzekeringen etc.) en aan het verplicht bijdragen aan de landelijke organisatie van de Protestantse Kerk in Nederland. De personeels- en beheerkosten van Het Brandpunt worden bestreden vanuit de opbrengsten uit de zaalverhuur.

Onder kosten van beheer zijn ook opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de Kerkelijke bezittingen.

I. Algemene gegevens Diakonie Paaskerk Baarn

Statutaire Naam:

Gereformeerde Kerk van Baarn

Aanschrijfnaam:

Diakonie van de Paaskerk te Baarn

Telefoonnummer:

035-5426920

RSIN/Fiscaal nummer:

824121247

Website adres:

www.paaskerk.nl

E-mail:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Adres:

Oude Utrechtseweg 4a

Postcode:

3743 KN

Plaats:

Baarn

De Diaconie maakt onderdeel uit van de Paaskerk te Baarn.

Activiteiten waar de Diaconie verantwoordelijk voor is:

• rijrooster chauffeurs voor gemeenteleden, die vervoer nodig hebben

• bloemenfonds voor wekelijkse bloemengroet aan gemeentelid ( voorgedragen door COZ)

• contacten met Zending & Werelddiaconaat, Baarnse Raad van Kerken en de zieken- en bejaardenzorg van de Paaskerk te Baarn

• organiseren van de kerkradio

• acties t.b.v. de Voedselbank

J. Samenstelling bestuur.

De beraadsgroep Diaconie bestaat uit circa 5 diakenen, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester.

K. Doelstelling/visie.

De beraadsgroep Diaconie wil een bijdrage leveren aan het welzijn van de samenleving en waarborgen dat mensen niet buiten gesloten worden. In het afgelopen jaar hebben we dat, dankzij giften, verschillende keren mogen waarmaken. We hebben met succes hulp kunnen bieden aan uitgeprocedeerde asielzoekers en diverse gemeenteleden kunnen ondersteunen. 

De diaken is de “spin in het sociale web”, binnen en buiten de Paaskerk. Hij/zij vangt de noodsignalen op. Hulp bij persoonlijke materiële zorg wordt door de Diaconie graag geboden. De drempel om hulp te vragen is echter voor veel mensen te hoog. Het komt bijvoorbeeld regelmatig voor, ook in Baarn, dat de sociale zorg van de overheid onvoldoende of niet mogelijk is. In dat geval is het goed om een beroep op de Diaconie te kunnen doen.

Weet u iemand in uw omgeving die een steentje in de rug verdient? Laat het ons weten!

U kunt rekenen op discrete en vertrouwelijke behandeling. Praktische of financiële steun kan o.a. in de vorm van een lening worden gegeven. Maar soms is advies of het op weg helpen al voldoende, bijvoorbeeld door gerichte verwijzing naar instanties of hulp te bieden bij het invullen van formulieren. De laatste jaren is duidelijk meer vraag naar financiële ondersteuning merkbaar en de verwachting is dat dit de komende jaren zal toenemen.

L. Beleidsplan.

Zorgen voor hen die zorgen

M. Beloningsbeleid.

De diakenen ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

N. Verslag Activiteiten.

De belangrijkste activiteiten van de Diaconie in 2017 waren:

  • hulp bieden aan mensen, die dat nodig hebben, binnen en buiten de gemeente. 
  • het bevorderen van diaconaal bewustzijn. 
  • zorg dragen voor een goed verloop bij de viering van Schrift en Tafel in de Paaskerk.
  • het bepalen van (doel)collectes en daarmee bijdragen aan landelijke doelen. 
  • tijdens de erediensten collecteren. 
  • aan het eind van het kerkelijk jaar bloemen brengen naar de directe nabestaanden van gemeenteleden die zijn overleden en in wiens huis een lege plek is ontstaan. 


O. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Diakonie 2016

Inkomsten  

Vrijwillige bijdragen 6.082

Opbrengst collecten 3.027

Opbrengst kerkradio 1.767

Overige inkomsten 1 634

Totaal inkomsten 12.510

Uitgaven

Afdracht collectegelden 1.347

Kerstattentie gezamenlijke kerken 506

Kosten kerkradio 3.052

Raad van kerken Baarn 386

Organisatorische lasten 413

Bankkosten en overige kosten 273

Bijdrage COZ 1.267

Project Asielzoekers Baarn 149

Ondersteuningen 142

Totaal uitgaven 7 535

Totaal saldo 4.975

Diakonie 2017

Inkomsten  

Vrijwillige bijdragen 6.359

Opbrengst collecten 3.662

Opbrengst kerkradio 5 852

Opbrengst veiling 7 406

Overige inkomsten 10

Totaal inkomsten 23.289

Uitgaven

Afdracht collectegelden 3 320

Quotum 2017 1 826

Quotum nabetaling 2014-2016 4 501

Kerstattentie gezamenlijke kerken 382

Kosten kerkradio 1 180

Organisatorische lasten 1 041

Bankkosten en overige kosten 343

Bijdrage COZ 645

Project Asielzoekers Baarn 20

Ondersteuningen 589

Voorziening lening 5 400

Totaal uitgaven 19 247

Totaal saldo 4.042

De opbrengsten van de kerktelefoon bevatten nabetalingen over meerdere jaren.